Post-partum Hemorrhage Prevention Symposium

وزارت صحت عامه سمپوزیم ملی را برای کاهش مرگ و میر مادران در افغانستان برگزار نمود
کابل، 25 میزان 1395- وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان امروز یک سمپوزیم ملی را جهت تقویه فعالیت ها و ایجاد راهکاری های موثر در عرصه کاهش مرگ و میر مادران برگزار نمود.
کاهش مرگ و میر مادران و نو زادان یکی از اولویت های کاری وزارت صحت عامه بوده که به اثر سعی و تلاش رهبری وزارت صحت عامه، طی سال های اخیر کاهش چشم گیری در این عرصه رونما گردیده است.
دوکتور قمرالدین صدیقی مشاور وزارت صحت عامه، برگزاری این سمپوزیم ملی را در عرصه کاهش مرگ و میر مادران یک گام مهم تلقی نموده و اشاره نمود که، این سمپوزیم میتواند وزارت صحت عامه و شرکای کاری مانرا در جهت نایل آمدن به اهداف تعین شده پالیسی ملی صحت که قرار است تا سال 2020 تعداد مرگ و میر مادران را از 327 به 250 تن در هر یک صد هزار ولادت زنده کاهش دهد کمک نماید.
کمبود کارکنان صحی طبقه اناث در مناطق دور دست کشور یکی از چالش های عمده در راستای کاهش مرگ و میر مادران میباشد که وزارت صحت عامه، در تلاش است تا از طریق تربیه نرس قابله ها و کارکنان صحی جامعه این معضل را برطرف نماید.
فشار خون بالا هنگام ولادت ، ولادت درنزد افراد غیرمسلکی ، خونریزی شدید ، دسترسی نداشتن به مراکز صحی در مناطق دور دست کشور از جمله اسباب عمده مرگ و میر مادران بوده که نزدیک به هفتاد درصد از خانم ها از همین سبب جان های شانرا از دست میدهند.