Monitoring Visit of RMNCH Activities in Bamyan Province

بخش مراقبت های اختصاصی نوزادان شفاخانه ملالی زیژنتون گشایش یافت
بخش مراقبت های اختصاصی نوزادان شفاخانه ملالی زیژنتون امروز طی مراسمی توسط وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور، ایجاد بخش مراقبت های اختصاصی شفاخانه ملالی زیژنتون را یک گام مثبت در راستای کاهش مرگ و میر نوزادان خوانده و افزود که این پروژه بزرگ در هفده ولایت کشور و در 22 مرکز صحی ملی مورد تطبیق صورت گرفته و کار آن نزدیک اتمام میباشد که عنقریب ما شاهد افتتاح دیگر اینچنین بخش های اختصاصی برای نوزادان خواهیم بود، و همچنان هزینه مجموعی این پروژه دو میلیون دالر امریکایی میباشد، که از سوی پروژه همکاری های منطقوی جنوب آسیا(سارک) پرداخت شده است.

وزیر صحت عامه افزود” کاهش مرگ و میر نوزادان را یکی از اولویت های کاری وزارت صحت عامه بوده، زیرا نوزادان نسبت به بزرگ سالان بیشتر آسیب پذیر میباشند و از همین رو نیاز مبرم به مراقبت های جدی دارد، باوجود که در این راستا تلاش های زیادی صورت گرفته است ، اما با آنهم ما میخواهیم که مرگ و میرنوزادان بیشتر از پیش کاهش یابد”.
قابل یاد آوری است که، بخش مراقبت های اختصاصی نوزادان شفاخانه ملالی زیژنتون که امروز گشایش یافت، شامل 20 بستر بوده و مجهز با تمام تجهیزات طبی میباشد، که با هزینه سه میلیون هشتصد و نودوسه هزار افغانی اعمار شده است.

در همین حال رییس اداره یونیسف در افغانستان از ایجاد مراکز اختصاصی مراقبت نوزادان استقبال نموده و میگوید که این چنین مراکز باعث میشود که بیشتر برای نوزادان رسیدگی صورت گیرد و از مرگ و میر آنان جلوگیری صورت گیرد.