Newborn Care Centers Inauguration (2016-05-15)

بخش مراقبت های اختصاصی نوزادان شفاخانه ملالی زیژنتون گشایش یافت
بخش مراقبت های اختصاصی نوزادان شفاخانه ملالی زیژنتون امروز طی مراسمی توسط وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور، ایجاد بخش مراقبت های اختصاصی شفاخانه ملالی زیژنتون را یک گام مثبت در راستای کاهش مرگ و میر نوزادان خوانده و افزود که این پروژه بزرگ در هفده ولایت کشور و در 22 مرکز صحی ملی مورد تطبیق صورت گرفته و کار آن نزدیک اتمام میباشد که عنقریب ما شاهد افتتاح دیگر اینچنین بخش های اختصاصی برای نوزادان خواهیم بود، و همچنان هزینه مجموعی این پروژه دو میلیون دالر امریکایی میباشد، که از سوی پروژه همکاری های منطقوی جنوب آسیا(سارک) پرداخت شده است.

وزیر صحت عامه افزود” کاهش مرگ و میر نوزادان را یکی از اولویت های کاری وزارت صحت عامه بوده، زیرا نوزادان نسبت به بزرگ سالان بیشتر آسیب پذیر میباشند و از همین رو نیاز مبرم به مراقبت های جدی دارد، باوجود که در این راستا تلاش های زیادی صورت گرفته است ، اما با آنهم ما میخواهیم که مرگ و میرنوزادان بیشتر از پیش کاهش یابد”.
قابل یاد آوری است که، بخش مراقبت های اختصاصی نوزادان شفاخانه ملالی زیژنتون که امروز گشایش یافت، شامل 20 بستر بوده و مجهز با تمام تجهیزات طبی میباشد، که با هزینه سه میلیون هشتصد و نودوسه هزار افغانی اعمار شده است.

در همین حال رییس اداره یونیسف در افغانستان از ایجاد مراکز اختصاصی مراقبت نوزادان استقبال نموده و میگوید که این چنین مراکز باعث میشود که بیشتر برای نوزادان رسیدگی صورت گیرد و از مرگ و میر آنان جلوگیری صورت گیرد.

nicu-8 nicu-7 nicu-6 nicu-5 nicu-4 nicu-2 nicu-1a nicu-1