گزارش مختصر از نظارت مشترک از ولایت کنر (Brief Joint Monitoring Report from Kunar Province with PMO Colleagues)

تاریخ نظارت: 20 الی 23 ماه عقرب 1398

نظارت کننده گان: داکتر شکرالله شاکر و داکتر محمد یونس بارگامی

به تاریخ 20  عقرب سال جاری تیم نظارتی مشترک عازم ولایت کنر گردید.در ابتدا جلسه معرفت و رویارویی به ریاست صحت عامه ولایت کنر ، موسسه تطبیق کننده پروژه صحتمندی ودیگر شرکا صحی دایر گردید در جلسه هدف نظارت با مسولین ولایت متذکره شریک ساخته شد، بعدا نظارت توسط تیم مشترک آغاز گردید . در جریان نظارت ، از شفاخانه ولایتی، مرکز صحی جامع پیشرفته اسمار، مرکز صحی جامع کنر خاص،مرکز صحی جامع شیگل، دو باب از کمپ  های بیجاشده گان و مهاجرین ( IDP/Returnees) ویک باب  مرکز حمایوی خانواده   (FPC)  نظارت مشترک صورت گرفت.باید گفت که روز سه شنبه مورخ 21 عقرب از ساعت 9 قبل از ظهر الی یک بعد از ظهر از کارکردگی ربع سوم  پروژه صحتمندی ولایت کنر مرور گردید. گزارش تفصیلی تهیه شده به تطبیق گننده گان و شرکا صحی  شریک میگردد تا به نکات که به اصلاح ضروت دارند پلان عملیاتی خویش را ارسال نمایند که تا در مورد توجه جدی صورت گیرد.

Picture1
Picture2
Picture3
Picture4
Picture5
Picture6

Dari