مرکز منابع

ویدیو های اخیر

Bootstrap Image Preview

رهنمودها

Bootstrap Image Preview

بسته منابع آموزشی

Bootstrap Image Preview

مواد معلوماتی ، تعلیماتی، مفاهموی

Bootstrap Image Preview

رویداد ها و خبر ها

کمیته رهبری صحت باروری ، مادر ، نوزاد ، طفل و نوجوان

ریاست صحت باروری ، مادر نوزاد طفل و نوجوان اولین کمیته رهبری را در سال 2017 تنظیم نمود که امروز در وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان با مدیریت معین وزارت صحت عامه محترم داکتر احمد جان نعیم و اشتراک فعال نمایندگان دفاتر ملل متحد و دست اندرکاران  صحت باروری ، مادر ، نوزاد و […]

کارگاه تنظیم خانواده بین سکتوری

This reproductive health (RH) strategy is based on the following core values and operational principles, which are in line with the Ministry of Public Health’s mission

سفرهای مطالعاتی

فعال سازی پروسه ثبت خانگی صحت مادر و طفل

توقع از دایر نمودن این کارکاه یک جا آوردن حکومت ملی، سازمان صحی جهان ، و صندوق حمایه اطفال همرا مسلکی هتای طراح و دیگر ماهرین تا نقش ثبت خانگی را اظمی بسازند و برای ایجاد تقاضا واکسین بهبود عرضه خدمات و اطمینان از اخذ واکسین به وقت توسط اطفال  رول بازی بتوانند. کارگاه که […]

مراقبت نوزاد در سطح مرکز صحی

کارگاه بازدید مطالعاتی و آموزشی مراقبت نوزاد در سطح مرکز صحی در شفاخنه سفدرجنگ دهلی از تاریخ 12 الی 26 دسمبر 2016 به کمک مالی صندوق حمایه اطفال کمک تخنیکی کمیته ملی علوم نوزاد کشور هند برای 22 اشتارک کننده از 6 ولایات افغانستان تنظیم گردیده بود. کمیته علوم نوزاد در سال 1980 به ابتکار […]