د RHD په اړه

د RHD په اړه

د مور او نوزیږدي مړینې راکمول او میندوارۍ روغتیا ښه والي د عامې روغتیا وزارت په لومړیتوب کې ځای لري. افغان کورني د ممکنه ښه معیاري میندوارۍ روغتیا خدماتو وړ دي. د دې تګلارې په رڼا کې د عامي روغتیا وزارت ټولو هیوادوالو ته د باکیفیته میندوارۍ روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو موخې ترسره کولو ته ژمن دی. د ستراتیژۍ څلورو برخو ته د لومړیتوب په ډول کتل کیږي: د مور او نوزیږدي روغتیا،د زیږون تر منځ واټن/کورني تنظیم، د سینې او رحم د عنق سرطان، او مقاربتي انتاناتو انتقال. ستراتیژیک پلان او په راتلونکې پنځه کلونو کې بشپړ تطبیق ته په کتو سره په ستراتیژۍ کې څو نورې برخې هم شته چې بشپړ تطبیق یې تر ټولو مهمه موخه ده. دا ساحې د عقامت او ولادي فسټولا څخه عبارت دي.

د معلوماتو پاڼه

خبرپاڼه

د سرچنیو مرکز

معلوماتي، روزنیز او مفاهموي مواد

Bootstrap Image Preview

د روزنیزو سرچینو ټولګه

Bootstrap Image Preview

لارښودونه

Bootstrap Image Preview

ویډیوګانو

Bootstrap Image Preview

پیښې او خبرونه:

د میندوارۍ، مور، ماشوم او نوزیږدي روغتیا رهبري کمیټه.

د میندوارۍ، مور،ماشوم او نوزیږدي روغتیا ریاست په ۲۰۱۷ کې د میندوارۍ، مور، ماشوم او نوزیږدي روغتیا رهبرۍ لومړۍ کمیټه رامنځته او لومړنۍ ناسته یې د عامې روغتیا وزارت

د کورني تنظیم بین السکتوری ورکشاپ

په افغانستان کې د کورني تنظیم/زیږون واټن د ودې او ملاتړ په اړه د بین السکتوري همغږۍ ملي کمیټې ورکشاپ، د عامې روغتیا وزارت، کابل

مطالعاتي کتنې

دکورنیو په کچه د مور ماشوم د ریکارډونو احیأ

. انزوای کنونی پاکستان برآیند همین سیاست است. تا زمانی که پاکستان از میراث جنرال ضیاالحق و جنرال مشرف عبور نکند، روند انزوایش ادامه خواهد یافت

د تسهیل په کچه د نوزیږدي څارنې

د تسهیل په کچه د نوزیږدي څارنې مطالعاتي کتنه او روزنیز ورکشاپ د نوي ډیلي په سفدرجنګ روغتون کې د ۲۰۱۶ کال د ډسمبر له ۱۲ تر ۲۶ نیټې پورې د